Bảng giá in lịch để bàn

QUY CÁCH IN LỊCH ĐỂ BÀN 1

Kích thước: 20 x 15cm   l   Giấy C250gsm   l   In nhiều màu   l   Đế lịch Carton 1200gsm, bồi simili, đóng cuốn lò xo

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN
10 cuốn 70.000 đ 700.000 đ 1 ngày
20 cuốn 65.000 đ 1.300.000 đ 1 ngày
30 cuốn 60.000 đ 1.800.000 đ 1 ngày
40 cuốn 50.000 đ 2.200.000 đ 1 ngày
50 cuốn 45.000 đ 2.250.000 đ 1 ngày
60 cuốn 44.000 đ 2.640.000 đ 1 ngày
70 cuốn 42.900 đ 3.003.000 đ 1 ngày
80 cuốn 42.200 đ 3.376.000 đ 1 ngày
90 cuốn 41.800 đ 3.762.000 đ 1 ngày
100 cuốn 39.500 đ 3.950.000 đ 1 ngày
150 cuốn 35.600 đ 5.340.000 đ 1 – 2 ngày
200 cuốn 33.000 đ 6.600.000 đ 1 – 2 ngày
250 cuốn 32.000 đ 8.000.000 đ 1 – 2 ngày
300 cuốn 31.000 đ 9.300.000 đ 1 – 2 ngày
400 cuốn 29.000 đ 11.600.000 đ 2 – 3 ngày
500 cuốn 27.000 đ 13.500.000 đ 2 – 3 ngày

 

QUY CÁCH IN LỊCH ĐỂ BÀN 2

Kích thước: 22 x 16cm   l   Giấy C250gsm   l   In nhiều màu   l   Đế lịch Carton 1200gsm, bồi simili, đóng cuốn lò xo

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN THỜI GIAN
10 cuốn 70.000 đ 700.000 đ 1 ngày
20 cuốn 65.000 đ 1.300.000 đ 1 ngày
30 cuốn 60.000 đ 1.800.000 đ 1 ngày
40 cuốn 50.000 đ 2.200.000 đ 1 ngày
50 cuốn 45.000 đ 2.250.000 đ 1 ngày
60 cuốn 44.000 đ 2.640.000 đ 1 ngày
70 cuốn 42.900 đ 3.003.000 đ 1 ngày
80 cuốn 42.200 đ 3.376.000 đ 1 ngày
90 cuốn 41.800 đ 3.762.000 đ 1 ngày
100 cuốn 39.500 đ 3.950.000 đ 1 ngày
150 cuốn 35.600 đ 5.340.000 đ 1 – 2 ngày
200 cuốn 33.000 đ 6.600.000 đ 1 – 2 ngày
250 cuốn 32.000 đ 8.000.000 đ 1 – 2 ngày
300 cuốn 31.000 đ 9.300.000 đ 1 – 2 ngày
400 cuốn 29.000 đ 11.600.000 đ 2 – 3 ngày
500 cuốn 27.000 đ 13.500.000 đ 2 – 3 ngày